script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Gano Hesaplama
GANO Hesaplama
1.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
2.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
3.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
4.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
5.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
6.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
7.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
8.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
9.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not
10.Ders Adı: Ders Kredisi: Alınan Not

Dönem Ağırlıklı Not Ortalaması:
Toplam Alınan Kredi:
Dönem Ağırlıklı Krediler Toplamı: